NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Domovinskog rata u Splitu

 

Na temelju članaka 41 i 42 Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 26. stavak 5. i 6. Zakon o muzejima  („Narodne novine“ broj  61/18 i 98/19 ) i članka 24. Statuta Muzeja Domovinskog rata Gradsko vijeće Grada Splita raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Muzeja Domovinskog rata u Splitu

 

Za ravnatelja/icu Muzeja Domovinskog rata u Splitu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij

– ima najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju

– odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

 

Ravnatelj/ica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj je potrebno priložiti:

– životopis s opisom dosadašnjeg rada,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma u izvorniku ili ovjerenoj preslici),

– dokaz o radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a ili potvrda o

podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a u izvorniku ili ovjerenoj

preslici) ili drugi jednakovrijedni dokument (izvornik i ovjereni prijevod),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata /kandidatkinje ne vodi kazneni postupak ili drugi jednakovrijedni dokument (ne stariji od tri mjeseca),

– prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja.

 

Ravnatelj/ica se imenuje na mandat od četiri (4) godine i može biti ponovno imenovan/a.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobni podaci podnositelja/podnositeljice prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe natječaja te sukladno važećim propisima  (Općoj uredbi o zaštiti podataka („SL EU L119“) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18).

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja izričito pristaje na prikupljanje i obradu osobnih podataka od strane Grada Splita u svrhu odabira kandidata/kandidatkinje za imenovanje na mjesto ravnatelja/ice, kao i da se ime i prezime odabranog/e kandidata/kandidatkinje objavi na internetskim stranicama Grada.

Kandidat/kandidatkinja koji ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužan/na je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja RH: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s potrebnom natječajnom dokumentacijom predaju se na hrvatskom jeziku (izvornik, ovjerovljena preslika ili izvornik i ovjerovljeni prijevod)   u zatvorenoj omotnici, osobno ili poštom preporučeno na adresi: Grad Split, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Odjek za kulturu,  Obala kneza Branimira 17, Split, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu Muzeja Domovinskog rata u Splitu – ne otvarati“.

O rezultatima izbora  kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni pisanim putem najkasnije u roku od četrdeset pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.